กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ประกาศรับสมัคร : 15 มกราคม 57
รายละเอียด : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
อัตราเงินเดือน : 25,200 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีนและยาชีววัตถุอื่น ๆ เพื่อการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามาตรฐานสากล และให้ได้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2.เป็นหัวหน้าโครงการหรือร่วมวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ สำหรับวัคซีนและยาชีววัตถุอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3.ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ
4.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7.ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์กร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
8.สร้างผลงานทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ เกี่ยวกับยาชีววัตถุ
9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ตามเอกสารความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันและ รักษาโรค และการประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงหรือสัตว์ทดลอง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร


ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสม กับตำแหน่ง เกี่ยวกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสารผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   635253024539035899.pdf (884.69 KB)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 57 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่