กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมหม่อนไหม

ประกาศ :  กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัคร : 10 มกราคม 57
รายละเอียด : กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
4. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
5. เก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และค้นหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ
6. ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (50 คะแนน)

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ (50 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดเรียงลำดับกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ จะเรียงลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากมากไปน้อย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   635246040890174522.pdf (1.71 MB)
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 มกราคม 57 ถึง วันอังคารที่ 14 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่