กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง :         กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร :         26 ธันวาคม 2556
รายละเอียด :          กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
(2) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ของหน่วยงาน การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำงบประมาณรายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร :
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน
ตามเอกสาร ทักษะ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ

วิธีการประเมิน :
สอบปฏิบัติ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 57 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่