กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง

ประกาศ :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง
ประกาศรับสมัคร :
06 มกราคม 57
รายละเอียด :
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง
อัตราเงินเดือน : -
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิ : 1.1 พนักงานซ่อมบำรุง (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถซ่อมบำรุงอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค
และด้านต่างๆ ภายในสำนักงาน
4) มีใจรักในการทำงาน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
5) มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนการสอบ สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 56 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 57
เอกสารเพิ่มเติม   abbr_566e491c26e3cc348eba7a4212626e57.pdf (115.81 KB)
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่