กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาตรี

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาตรี
  
รายละเอียด งานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 8 กันยายน 2554
-  ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
-  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี สามารถบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูลได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีประสบการณืการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-เงินเดือนรวม 8,600 บาท  ปฏิบัติงานครบ 3 เดือน ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 9,640 บาท
- ปฏิบัติงานที่ งานธนาคารเนื้อเยื่อและ/หรือตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วยมะเร็งฯ กลุ่มงานวิจัย

สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น)
ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                 
268/1  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-7025-35 ต่อ 1512, 1518  
หรือดูประกาศทาง  http://www.nci.go.th/

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี)
2.หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ฉบับจริง
5.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  
เปิดรับสมัคร :  รับสมัครถึงวันที่ 8 กันยายน 2554
ประกาศรับสมัคร :  ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ : http://www.nci.go.th/

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาตรี
มีทิปon Google+
มีทิป :

กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่