กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต๕ สุพรรณบุรี เปิดสอบเพื่อเขาเป็นพนักงานราชการครู วุฒิ ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ สุพรรณบุรี เปิดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู วุฒิ ปริญญาตรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เปิดลอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ...

abbr_7f0dd7c372c96210063ee3eb0c380b5e.jpg
2011-10-14 14:01

รายละเอียด เปิดสอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ สุพรรณบุรี

ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 10010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  - เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดหรือสาขากิจกรรมบำบัด และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ครูสอนเด็กพิการทุกประเภท
  
  
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย - การจัดการศึกษาทั่วไป - การจัดการศึกษาพิเศษ - ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๔. การคิดวิเคราะห์ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๖. การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้  
  
เปิดสอบรับสมัคร:  วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ : http://special.obec.go.th
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่