กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่
Resume
ภาพถ่าย
นาย/นาง/นางสาว..... .........

ลักษณะงานที่คาดหวัง:

..........

เงินเดือนที่คาดหวัง:

..........
ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่:...
โทร:...
อายุ:...
สัญชาติ:...
ศาสนา:...
ส่วนสูง:...
น้ำหนัก:...
สถานภาพสมรส:โสด, หย่า, แยก, หม้าย
การเกณฑ์ทหาร:ผ่าน, ยังไม่ผ่าน, ยกเว้น
ข้อมูลด้านการศึกษา
ปวช:สาขาวิชา...จาก...เกรดเฉลี่ย...
ปวส:สาขาวิชา...จาก...เกรดเฉลี่ย...
ปริญญาตรี:...
......
การฝึกงาน(ถ้ามี):...
โครงงาน(ถ้ามี):...
วิทยานิพนธ์(ถ้ามี):...
กิจกรรม(ถ้ามี):...กิจกรรมควรเลือกเขียนเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
ประสบการณ์ทำงาน
2545 - ปัจจุบัน:ทำงานที่...ตำแหน่ง...เงินเดือน...
2540 - 2545:ทำงานที่...ตำแหน่ง...เงินเดือน...
2538 - 2540:...
......
ทักษะความสามารถ
ความสามารถด้านไอที:...
ภาษาอังกฤษ:พูด...อ่าน...เขียน...(ระบุ ไม่ได้, พอใช้, ดี, ดีมาก)
ภาษาอื่นๆ(ถ้ามี):...
การขับขี่:ขับรถ(ได้/ไม่ได้)...ใบขับขี่(มี/ไม่มี)...มีรถของตนเอง(มี/ไม่มี)
การพิมพ์ดีด:ภาษาไทย...คำ/นาที ภาษาอังกฤษ...คำ/นาที
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
การอบรมสัมนา(ถ้ามี):...
เอกสารสำคัญ(ถ้ามี):...เช่น ใบรับรอง, ใบประกาศนียบัตร, ใบ กว.,...
ผลงานสร้างสรรค์(ถ้ามี):...
ความสามารถอื่นๆ(ถ้ามี):...


ดาวน์โหลดresume
มีทิปon Google+
มีทิป :

ตัวอย่าง resume ภาษาไทย

อีกหนึ่งชุดสำรับไฟล์ตัวอย่างresumeภาษาไทยโหลดได้ตามสบายครับ เดียวหามาเพิ่มให้เรื่อยๆครับ ขอให้ได้งานครับ

thai_resume.zip (4.78 KB)
มีทิป :
ขอบคุณมากนะคะ
มีทิป :
ขอบคุณมากๆ นะครับ
มีทิป :
ขอบคุณคับ
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่