กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย

แก้ไขล่าสุด cat เมื่อ 2010-3-9 16:24

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย

( ที่อยู่ของผู้สมัครงาน )

( วันที่ )

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่ง ………………
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
2. ใบรับรองการศึกษา
3. รูปถ่าย
          กระผมทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์…………… ฉบับที่…. วันที่.……….. ว่าทางบริษัทของท่านต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง….…………… กระผมมีความสนใจมาก จึงใคร่ขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีเหตุผลดังนี้
          ประการแรก บริษัทของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งในประเทศ (และต่างประเทศ) ด้าน…………….
          ประการที่สอง กระผมมีความสนใจงานด้าน............... โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน............... ซึ่งเป็นงานที่กระผมได้มีโอกาสใช้ความรู้และความสามารถที่เรียนมาอีกด้วย นอกจากนี้ในระหว่างการศึกษาอยู่ กระผมได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลาย ๆ อย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้าน............... ดังต่อไปนี้
          1. ........................................
          2. ........................................
          3. ........................................
          นอกจากความรู้และประสบการณ์ข้างต้นแล้ว กระผมยังสามารถใช้เครื่องและส่งข้อความเทเล็กซ์ได้ นอกจากนี้กระผมยังสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษได้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
          โดยเหตุนี้ กระผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า กระผมสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง................... ได้ดี และหากท่านต้องการตรวจสอบความประพฤติหรือกิจกรรมของกระผมที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อได้โดยตรง ยังผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของกระผมได้ พร้อมกันนี้ กระผมได้จัดส่งเอกสารต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว
          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ให้เข้าพบเพื่ออธิบายให้รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(………………...............)

ตัวอย่างประวัติย่อภาษาไทย


ประวัติย่อ

………( ชื่อ )………

ที่อยู่ปัจจุบัน
………………………………………..………………
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ ปีเกิด ……………………..
ศาสนา ……………………..
น้ำหนัก ส่วนสูง ……………………..
สัญชาติ เชื้อชาติ ……………………..
สถานภาพสมรส ……………………..
สุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรงดี
การศึกษา
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
ประสบการณ์
………………………………………………………..
กิจกรรมนอกหลักสูตร
………………………………………………………..
………………………………………………………..
คุณสมบัติพิเศษ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความมั่นใจในตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำ
- มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ความสนใจพิเศษ
- เหตุการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
- สะสมหนังสือ
- เพาะเลี้ยงต้นไม้
บุคคลที่จะตรวจสอบประวัติ และความพฤติ
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 
มีทิปon Google+
มีทิป :
ขอบคุณสำรับ ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย ครับ
มีทิป :
ขอบคุณครับ
แนะนำน้องๆให้ไป download ฟรีเอกสาร word ของจดหมายสมัครงานและ resume ทั้งไทยและอังกฤษ เข้าไปดูได้ที่นี่ครับ

*hxxp://english7letter.meetips.com/2012/01/cover-letter-in-thai.html

มีคนรวบรวมไว้
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่