กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสัครงานราชการและเปิดสอบอาจารย์ประจำพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสัครงานราชการและเปิดสอบอาจารย์ประจำพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับอาจารย์ประจำพิเศษ จำนวน 45 อัตรา   
รายละเอียด

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ รวมจำนวน ๔๕ อัตรา ด้วยเงินบำรุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้คือ
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๔ ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
๓.๖ ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ
๓.๗ พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๓.๘ ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่
๓.๙ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 3-15 มิ. ย. 54
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.rubook.com//rujob/upload/pcru.pdf
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่