กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

[งานราชการ] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เปิดสอบงานราชการ 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เปิดสอบงานราชการ 3 อัตรา   


รายละเอียด
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง
1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผลิตสื่อ , วิทยากร)    จำนวน 1 อัตรา
1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ดูแลเครือข่าย)  จำนวน 2 อัตรา
2. กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 30 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2554 รับสมัคร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1     มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.2    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.4    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.5    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6    ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงจากหน่วยงาน หรืออยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือพักราชการ หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.7    ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น
3.8    มีคุณสมบัติเฉพาะตามรายละเอียดแนบท้าย
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1     ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
4.2    สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนา
4.3     สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา พร้อมรับรองสำเนา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี)
4.4    สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
4.5    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
4.6    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
4.7    ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
4.8    สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
4.9    หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) เป็นต้น
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครสอบ คนละ 200 บาท   
6. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และคะแนนทุกภาครวมกันไม่ต่ำว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศรายชื่อเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
7. สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.cc.psu.ac.th หัวข้อ “ข่าว-ประชาสัมพันธ์” หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-7428-2107 แล้วยื่นใบสมัครได้ดังนี้
    7.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานเลขานุการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (โปรดแต่งกายสุภาพ)
    7.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ และโปรดระบุตำแหน่งที่สมัครภายในวงเล็บมาด้วย เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระบุ....xxx....) โดยส่งลงทะเบียน หรือ EMS ถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครงาน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โดยจะถือวันที่เอกสารถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน  2554  
หรืออ่านรายละเอียดที่เปิดสอบงานราชการ     www.cc.psu.ac.th/pdf/cc_staff3.pdf
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่