กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

[งานราชการ] กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเปิเสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเปิเสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด รับสมัครเปิเสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9,050 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริการ งานเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม จัดทำเอกสารข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการ การจัดงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีความรู้ความสามารถใช้ Program Microsoft office  
   
วิธีการเลือกสรร :  
- ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานธุรการ งานบริการ งานเตรียมเอกสารการประชุม จัดประชุม ทำเอกสารข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี
วิธีการประเมิน : ประเมินสมรรถนะ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยสอบข้อเขียน (100 คะแนน) - ครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

2.ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
- ปฏิบัติงานประสานส่วนราชการต่างๆในสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน รวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียบองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน
- สรุป วิเคราะห์โครงการ กิจกรรมการขอรับการสนับสนุนเงินทุนต่างๆ
- เป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและข้อมูลทั่วๆไป
-จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การลงทะเบียนคุมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาสังคม การส่งเสริมและประสานเครือข่ายโดยการจัดประชุมสัมมนา จัดทำเอกสารการประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม
วิธีการประเมิน : การประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (100 คะแนน) - ครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
- ทักษะ
- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  มีคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  
เปิดสอบรับสมัครงานราชการ :  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2554 ถึง วันพุธที่ 29  มิ.ย. 2554
ประกาศรับสมัครงานราชการ : สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  : www.m-society.go.th
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่