กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

[สอบงานราชการ] กรมบังคับคดี เปิดสอบและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมบังคับคดี เปิดสอบและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
รายละเอียด งานราชการเปิดสอบ

กรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การปฏิบัติงานบังคับคดีแพ่ง การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล และขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย การสอบสวนทำคำสั่ง ความเห็นในการทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน และการเข้าดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาใน ชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การวางทรัพย์ ตรวจสอบคำขอวางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็น การสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ พิจารณาคำร้อง พิจารณาขออนุญาตต่อศาล นำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดตามที่ลูกหนี้หรือ ผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอม และมอบอำนาจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่งศาล ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ จัดการประชุมเจ้าหนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการทวงหนี้ การเพิกถอนการโอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ดำเนินการด้านวินัยข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
1 กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ - กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - กฎหมายลักษณะพยาน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รับผิดชอบเงินในงบประมาณและการคำนวณเงินและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่ง คดีล้มละลาย รับผิดชอบทำบัญชีรับ – จ่าย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย บันทึกรายการค่าธรรมเนียม และผ่านเข้าบัญชีรายคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย รวบรวมรายการค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลงบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, วางทรัพย์ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินในคดีล้มละลาย,คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คิดคำนวณหนี้ประกอบสัญญาแห่งมูลหนี้ตามส่วนที่เจ้าหนี้ควรจะได้รับ จัดทำคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้กรณีคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้งตรวจสอบเอกสารและคิดคำนวณเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือตามคำร้องขอ คำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอกสารแห่งหนี้ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ สำนวนทวงหนี้ สำนวนสาขาคดีแพ่งของสถาบันการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี - การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การจัดทำบัญชีรับจ่ายในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผน ไว้แล้ว ศึกษาวิเคราะห์วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานทดสอบ ความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานภายใต้ การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้บริการ ขององค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศ  
4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 10,850 บาท
ประเภท :  วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ศึกษาจัดทำโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวง พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไข
ปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)
5.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ บัญชี และเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ ลงสารระบบคุมสำนวนเก็บรักษาและตรวจค้นสำนวน รับคำร้อง คำคู่ความ การจัดทำรายงานสถิติคดีและ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี
- รับผิดชอบพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นงานในภารกิจของกรมบังคับคดี ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารการเตรียม การประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ บัญชี และเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รับผิดชอบจัดทำบัญชีเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง คดีแพ่ง คดีล้มละลาย และวางทรัพย์ การคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดี ที่ไม่ยุ่งยาก
- สำนวนคดีแพ่ง : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คิดหนี้โจทก์ ทำบัญชีรับ – จ่าย
ทำบัญชีส่วนเฉลี่ย รายงานศาล ส่งเงินอากรแจ้งจำเลย แจ้งโจทก์
- สำนวนคดีล้มละลาย : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมคำนวณเงินตามคำขอประนอมหนี้ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนแบ่ง รายงานศาล ส่งเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปให้ศาลต่าง ๆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การจัดทำบัญชีรับจ่ายในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเดินหมาย
อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รับผิดชอบการนำส่งหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงาน- พิทักษ์ทรัพย์แจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ นำส่งหนังสือในคดีแพ่งให้แก่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในคดีทราบ จัดทำรายงานการส่งหมายช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีในการจัดเตรียมเอกสารการบังคับคดีจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี การจัดทำแผนผังที่ตั้งทรัพย์ การเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือหรือประกาศของกรมบังคับคดี ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  
  วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัติราชการ - ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของ กรมบังคับคดี - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณา ความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำคู่ความ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)

งานราชการเปิดสอบ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
กรมบังคับคดี : www.led.go.th
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่