กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียดงานราชการที่เปิดสอบ

ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันจากผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือปริญญาตรี ทางสาขาการบัญชีเท่านั้น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยา

ตำแหน่งพนักงานบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,210 บาท จำนวน 26 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี จากวิทยาลัย หรือโรงเรียนพาณิชยการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า หรือปริญญาตรี ทางสาขาการบัญชี ธนานุบาล รับพนักงานบัญชี 26 อัตราสถาณธนานุบาล สมัครงาน สถาณ

- ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน โดยปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเบิกจ่าย การจัดทำบัญชีตามแบบ จ.ส.ท. ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญ ทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เป็นต้น พิจารณาตั้งงบประมาณของสถานธนานุบาล รวบรวมสถิติรายงานและการเงินเป็นรายเดือน รายปี จัดทำงบดุลประจำปี ควบคุมการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ตรวจสอบฎีกา การเบิกจ่ายของสถานธนานุบาล และทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 150 บาท ณ สถานที่รับสมัคร เงินค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ในเมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันแล้ว เว้นแต่เฉพาะผู้ที่ขาดคุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด เขียนด้วยหมึกเป็นลายมือของตนเอง ตัวบรรจง อ่านได้ชัดเจน

หลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้

- ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียน

แสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้าน (ทร.14) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองของแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

โดยผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน จ.ส.ท. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท สำหรับค้ำประกันการทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีทันที

การบรรจุแต่งตั้ง ข้อมูลจากจ๊อบไทยเว็บ สำนักงาน จ.ส.ท. จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ และบัญชีนี้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้ามีการประกวดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันนี้เป็นอันยกเลิก ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ และจะได้รับเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์หมายเลข 0-2244-8381

เปิดสอบรับสมัคร :  บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2554
ประกาศรับสมัครเปิดสอบ : ที่อยู่ : สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ : 0-2244-8381


ประกาศสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่