กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

อบต.หินเหล็กไฟ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่งวุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

อบต.หินเหล็กไฟจังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่งวุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

รายละเอียดงานราชการที่เปิดสอบของ อบต.หินเหล็กไฟ บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 รหัสตำแหน่ง 101
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2

1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 รหัสตำแหน่ง 201
- วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 รหัสตำแหน่ง
- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

3. นายช่างสำรวจ 2 รหัสตำแหน่ง 203
- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 รหัสตำแหน่ง 204
- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3

1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 รหัสตำแหน่ง 301
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 รหัสตำแหน่ง 302
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการเกษตร 3 รหัสตำแหน่ง 303
- วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

4. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 รหัสตำแหน่ง 304
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา

5. สันทนาการ 3 รหัสตำแหน่ง 305
- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ

คุณวุฒิทั่วไป

- สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนด

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 7,940 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน 8,700 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน 7,100 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค จะได้รับเงินเดือน 6,470 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับเงินเดือน 5,760 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม-5 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการสอบผ่าน ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ข้อมูลจากจ๊อบไทยเว็บ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้ ตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
เปิดสอบรับสมัคร :  บัดนี้ - 5 กันยายน 2554
ประกาศรับสมัครเปิดสอบ : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์


ประกาศอบต.หินเหล็กไฟ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่งวุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่