กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้างและตำแน่งอืนอีกหลายตำแหน่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้างและตำแน่งอืนๆอีกหลายตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับของ อบจ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) ตามสาขาวิชาเอกต่าง ๆ อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา

2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3. วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา

4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

5. วิชาเอกสุขศึกษา

6. วิชาเอกคณิตศาสตร์

7. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 5,760 บาท

- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

- ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

3. คนครัว ค่าตอบแทน 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร 1 วัน ต้นฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับ สำเนาเอกสารทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้ชาย) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนา (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยครู) 1 ฉบับ สำเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมาย สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันยื่นใบสมัครในอัตราคนละ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้รับสมัครแล้ว

อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้างและตำแน่งอืนอีกหลายตำแหน่ง
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่