กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

อบต.บ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่ง

อบต.บ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

รายละเอียด งานราชการที่เปิดสอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๑๑ อตรา ั
อาศัย อำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลดังต่อไปนี้
๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑ จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ จำนวน ๑ อัตรา
๒) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ จำนวน ๑ อัตรา
๓) ช่างโยธา ๑ จำนวน ๑ อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ ๒ จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
๑) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๒) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๓) เจ้าพนักงานธุรการ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง คือ

๑) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๒) นิติกร ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๓) นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๔) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๓ จำนวน ๑ อัตรา ๕) นักพัฒนาชุมชน ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ
คณะ กรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่ เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้
๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน
สองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว
และ มิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติ ตามข้อ ๖ (๖) หรือ ได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๗ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้พิจารณา ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)ประชุม พิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้ กระทำโดยลับสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในข้อ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพกำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
๓. เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓. หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่ง ออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือ ชื่อกำกับไว้ด้วย
๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
๖.๑ ตำแหน่งระดับ ๑ และระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๖.๒ ตำแหน่งระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่
สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ สำนักงานท้องถิ่นทุกจังหวัด และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ www.buriram.go.th
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ด้วย
๑๐. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านแพ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๑. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ภายในกำหนด ๒ ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่ เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
๑๒.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๒.๒ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูง
กว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
๑๒.๓ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๒ ปี จึงจะสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่อื่นได้เว้นแต่เมื่อผ่านทดลองปฏิบัติราชการแล้วและมีเหตุความจำเป็นอย่าง ยิ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามที่เห็นสมควรและ ไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้ง
๑๒.๔ ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มา
แสดง ตนภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือ มาแสดงตนแต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การ กระทำ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่ส่อเจตนา ไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแพ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไปต่อท้ายบัญชีถัดจาก ลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
๑๒.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายเดือน บุญครอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ

ประกาศรับสมัครเปิดสอบ :  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ  :  www.buriram.go.thประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่